Procedura wydawania legitymacji

Legitymacje szkolne

Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.

Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).

W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.

Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży.

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnych:

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (załącznik).
  2. Do wniosku należy dołączyć:

   – podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko) – legitymacja papierowa,

   – potwierdzenie wniesienia opłaty.

INFORMACJA O OPŁATACH ZA WYDANIE
DUPLIKATÓW ŚWIADECTW I LEGITYMACJI SZKOLNYCH

– duplikat świadectwa szkolnego – 26 zł
– duplikat legitymacji szkolnej – 9 zł

Prosimy o wpłacanie należnych kwot na konto:

07 9585 0007 0010 0014 3143 0005

z dopiskiem –
„opłata za duplikat legitymacji SP2 w Oławie + imię i nazwisko ucznia”
lub „opłata za duplikat świadectwa SP2 w Oławie + imię i nazwisko ucznia”

Na podstawie dowodu wpłaty  oraz wniosku zostanie wydany duplikat dokumentu (wnioski w sekretariacie)

Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2019 r.. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. poz. 1700 i 1780 oraz z 2021 r. poz. 1203)

Wysokość opłaty skarbowej reguluje:

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej DZ.U.NR.225
załącznik: SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI ORAZ ZWOLNIENIA