Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.sp2.olawa.ig.pl/

Data publikacji strony internetowej: 2016-11-29

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020 -12- 28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre dokumenty zamieszczone na stronie nie są dostępne cyfrowo, ponieważ zostały one zamieszczone przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-30
 • • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Jagodziński, adres e-mail: miwi7@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71-313-24-23. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Szkoła dysponuje oddzielnymi wejściami do budynku głównego szkoły.
 2. Budynek jest ogólnodostępny, możliwość przemieszczania pomiędzy kondygnacjami wyłącznie schodami.
 3. Placówka dysponuje schodołazem gąsienicowym elektrycznym do pokonywania schodów, z przeznaczeniem dla większości wózków inwalidzkich ręcznych. Urządzenie wyposażone jest w ręczny system zjazdu. W szkole zatrudniony jest pracownik przeszkolony do obsługi schodołazu.
 4. Sekretariat szkoły znajduje się na parterze budynku.
 5. Na terenie posesji szkoły brak jest miejsc parkingowych wydzielonych dla osób niepełnosprawnych.
 6. Dopuszcza się prawo wstępu z psem asystującym po wcześniejszym ustaleniu
  z pracownikiem sekretariatu godziny i miejsca wizyty osoby niepełnosprawnej.
 7. Na terenie placówki nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 8. W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 9. W szkole nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 10. Szkoła nie jest wyposażona w pętle indukcyjne.