SP 2 Oława

Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z siedzibą przy ul. Rybackiej 6a, 55-200 Oława w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest  administratorem Państwa danych osobowych.Więcej>>>


                             Najnowsze  wiadomości                                             

Pilne!!!

Od 1 kwietnia b.r. ulega zmianie wysokość stawki za obiady


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 


Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą w szkołach oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony Urzędu Miejskiego w Oławie.

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.

Uwaga!

Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW, ul. 3 Maja 18f/u.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 600 zł netto na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Do dochodu nie wlicza się m. in.:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. "500+"), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
- zwrotu kosztów, o których mowa w art.39a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opieuńczym;
- dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech;
- kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
- kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku oslonowym.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz. 1672).

Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest w cytowanej uchwale oraz będzie zawarty w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

Burmistrz Miasta Oława

/-/ Tomasz Frischmann

 - Pliki do pobrania -

Stypendium - ogloszenie.pdf (158.99 KB)
Stypendium - wniosek dla ucznia.pdf (194.36 KB)
Stypendium - konto.pdf (108.01 KB)


Wyprawka dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023


IMG 3593   MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

8.06.2022r. w SP nr.8 w Oławie odbył się Międzyszkolny Konkurs Recytatorski dla klas IV- VIII.

Naszą szkołę reprezentowały trzy uczennice:

Weronika Sobiesiak z kl.VIII d
Emilia Kowalska z kl. VII a 
Julia Gancarska z kl. VII e
 
Weronika Sobiesiak zdobyła III miejsce w tym konkursie, Emilia Kowalska została wyróżniona!
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!
 
dbi2022   IMG 3596

 Dziendziecka


polkolonie2022 

Karta Turnus I

Karta Turnus II

Karta Turnus III


Zaproszenie


IMG 1972   Konkurs literacki „Oława w wierszu i piosence”.

        30 kwietnia został rozstrzygnięty konkurs literacki „Oława w wierszu i piosence”. Laureatką w kategorii klas I – III została Alicja Mruszczyk, uczennica klasy III a, natomiast wśród uczniów klas IV – VIII zwyciężył Patryk Stefanko, uczeń klasy VII b. Laureaci otrzymali z rąk Pana Dyrektora dyplomy i upominki. Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i wysiłek włożony w dodatkową pracę. Gratulujemy i zachęcamy do rozwijania talentu oraz udziału w kolejnych projektach.

IMG 1970    IMG 1971


Ogólnopolski Konkursu Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” - etap miejski

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach miejskich Konkursu Wiedzy Pożarniczej. Z przyjemnościa informujemy, że dwójka naszych uczniów zakfalifikowałą się do etapu powiatowego, który odbędzie się 21 kwietnia o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Oławie.

Wyniki konkursu:

Grupa 2

 • I miejsce: Szymon Łanica – SP nr 2
 • II miejsce: Michał Kozłowicz – SP nr 2

Gratulujemy i życzymy sukcesów.

konkursppoz


wielkanoc

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju i optymizmu życzę wszystkim, rodzinnego spokoju oraz pięknych chwil spędzonych  z bliskimi przy świątecznym stole.

Życzę, aby ten czas świąteczny przyniósł radość oraz wzajemną życzliwość .

Niech Zmartwychwstanie napełni Nas wszystkich pokojem i wiarą.

Dyrektor szkoły

Wiesław Jagodziński


 IMG 2405                                            KONKURS RECYTATORSKI DLA KLAS IV-VIII

   25 III 2022 r. odbył się w naszej szkole Konkurs Recytatorski dla klas IV-VIII. Swoje utwory prezentowało 10 uczniów. Młodzież przedstawiała wiersze i poezję śpiewaną. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, a pozostali uczestnicy dyplomy oraz drobne upominki.

Zwycięzcy:

I miejsce- Julia Gancarska kl. VII e ( utwór Z .Wodeckiego ,,Lubię wracać tam…)

II miejsce- Emilia Kowalska kl .VII a (,, Dziewczyna z granatem’’)

III miejsce Weronika Sobiesiak kl. VIII d (,,Ta chwila’’)

   Laureaci będą reprezentować naszą szkołę w Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Szkole Podstawowej nr. 8 w Oławie.

Wszystkim serdecznie gratulujemy !!!

IMG 2404     IMG 2407   


      Szkolny Konkurs PlastycznyIMG 20220330 113213 resized 20220331 063023870

    25 marca 2022 roku w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie odbył się konkurs plastyczny pt. „ Portret Jakuba Ludwika Sobieskiego”. Organizatorem konkursu i pokonkursowej wystawy prac na terenie szkoły była pani Beata Narolska. Uczniowie przedstawili portret patrona szkoły w różnej technice plastycznej: rysunek ołówkiem, węglem, pastelami; malarstwo akwarelowe; malowanie kawą. W konkursie wzięli udział uczniowie z klas IV – VIII. Komisja w składzie: pani Beata Narolska, pani Aleksandra Mazurek oraz pani Aleksandra Zając przyznała :

I miejsce - Marii Cybulak kl.8b

II miejsce - Władysławie Bagińskiej kl.8a

                     Emmie Soluch kl. 4b

                     Julii Książczyk kl. 8d

III miejsce – Weronice Palivoda kl.5b

                      Oliwii Kościelak kl.6b

                     Szymonowi Gardziel kl. 8b

Wyróżnienie otrzymali: Nadine Kawałko kl. 7c, Maja Franczak kl. 6b, Maja Stasienko kl. 7c, Amelia Musiał kl. 6b, Weronika Szewczyk kl. 8e, Blanka Sobczak kl. 8b, Alicja Rutkowska kl. 8b, Zofia Sosulska kl. 8d, Blanka Wałcerz kl. 8d, Jakub Reguła kl. 8b, Alina Derylo kl. 8e oraz Anna Petrivska kl. 5b

IMG 20220328 125753 resized 20220331 063024763   IMG 20220330 112844 1 resized 20220331 063021316   IMG 20220330 113114 resized 20220331 063020259


Przegląd Piosenki Polsko-Angielskiej

   W dniu 24 marca w naszej szkole odbył się PRZEGLĄD PIOSENKI POLSKO-ANGIELSKIEJ. Wzięło w nim udział 5-ciu kandydatów. Dzieci wykonywały piosenki Sanah, Viki Gabor i Spain .  Wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom i świeżą interpretację. Dzieci otrzymały dyplomy i słodki poczęstunek.
Z uwagi na miłą atmosferę i wysoki poziom wykonawczy JURY ustaliło, iż w przyszłości będziemy rozbić kolejne przeglądy. Galeria >>>.


Minister Zdrowia ogłasza:

 • „Od 28 marca w Polsce znika obowiązek noszenia maseczek, Maseczki pozostają obowiązkowe jedynie w placówkach medycznych
 • Ministerstwo Zdrowia rekomenduje noszenie maseczek w miejscach publicznych oraz stosowanie się do zaleceń lekarzy w przypadku zakażenia koronwirusem.
 • Nie został zniesiony stan pandemii w Polsce”.

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie

 1. Od 28 marca 2022 r. w szkole można poruszać się bez konieczności zakrywania nosa i ust maseczką ochronną.
 2. Zaleca się korzystanie z maseczek ochronnych w większych skupiskach dzieci, nauczycieli i pracowników np. w czasie  przerw, apeli, przejazdów komunikacją miejską itp.
 3. Rodzice i opiekunowie nie wchodzą na teren szkoły, możliwość kontaktu z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym lub poprzez dziennik elektroniczny.
 4. Utrzymuję zakaz wstępu osób z zewnątrz na teren szkoły bez zgody dyrektora.
 5. Utrzymuję zachowanie pozostałych procedur bezpieczeństwa związanego z trwającą pandemią.

Wiesław Jagodziński


 Konkurs biblioteczny "Pożeracze książek"  Zdjecie1

W dniu 16.03.2022 roku w naszej szkolnej bibliotece odbyło się podsumowanie konkursu „Pożeracze książek”.

Uczniowie, którzy przeczytali najwięcej książek w pierwszym semestrze roku szkolnego 2021/22 otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, które wręczył dyrektor szkoły Wiesław Jagodziński.

Nasi laureaci:

1miejsce –Alicja Załupska 6b- 21 przeczytanych książek

2 miejsce -Szymon Łania 6a

Alicja Piotrowska 3b

Nikola Łukomska 2b

Wszyscy przeczytali po 12 książek.

Gratulujemy i zachęcamy wszystkich do czytania książek!!!!!

Konkurs zorganizowały Łucja Krajewska i Renata Bartkiewicz.


Wielki sukces naszych uczniów w XVI edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr 2021

Od 16 do 18 listopada 2021 r. uczniowie naszej szkoły brali udział w XVI Międzynarodowym Konkursie Informatycznym „Bóbr”. W tym samym czasie uczestnicy konkursów Bóbr ze wszystkich krajów północnej półkuli przystąpili do wykonywania zadań.

Miło nam poinformować, że uczniowie naszej szkoły:

Szymon Łania z klasy 6a zajął 1 miejsce w kategorii Benjamin dla klas IV-VI

Agnieszka Murawska z klasy 6b zajęła 2 miejsce w kategorii Benjamin dla klas IV - VI

logo Bobr


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do nauczycieli >>>


Dziękujemy za dary dla Ukrainy!

💕Dziękujemy!!! 💕wszystkim za wsparcie zbiórki dla Ukrainy w Naszej Szkole, jesteście MEGA KOCHANI💪
2E12447B EA61 47D0 8BF5 AC9A189653F4  FEE3E366 899D 4CC4 A038 F68C7646C24B

5E65D405 90D1 44EB 9DBC 4AF00CEF4E50     057B2F6B 4D0C 4F90 B4B7 25BB299EFACA     F2A91184 35F9 4D7B 89FE F2399CAE96E2


 ogloszenie


1178 z ukrain1

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

 Społeczność Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, z uczniami i ich rodzinami, którzy znaleźli się w naszym kraju, w naszej szkole. Przyjaciele, pamiętajcie, jesteśmy z Wami myślami i sercem!!!

W niedzilę 27 lutego 2022 r. na oławskim rynku od godz. 12.00 do 16.00 odbędzie się zbiórka darów dla kobiet i dzieci. Wiecej informacji na stronie www.tuolawa.pl

Od poniedziałku zbieramy w naszej szkole następujących rzeczy: koce i  śpiwory, środki higieniczne,  żywność o długim terminie przydatności do spożycia.


zbiorka


 grafika

      Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

    Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie! 

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi dla:

 • Szkoły Podstawowej im. Jakuba Sobieskiego w Oławie – 135 300 zł,

 W 2021r. w ramach otrzymanego wsparcia został zakupiony sprzęt w naszej szkole:

1

Filament PLA 20 x 1 kg

2

ekoSystem Banach 3D z drukarką 3D i 5- letnim programem wsparcia dla szkoły

3

Polydron Frame - zestaw startowy - 3 figury/ 280 elementów

4

STEM Eksperymenty inżynierskie - poziom 1 - zestaw startowy

5

"Odczarować algebrę" - klocki algebraiczne dla ucznia - komplet A i B  w pudełku (11 szt.)

6

Geolegs - badam figury i kąty - komplet demonstracyjny

7

POLYDRON Budujemy mosty - zestaw klasowy

8

Maszyny wiatrowe

9

Zrozumiała fizyka - Proste maszyny

10

Projekt naukowy STEM - ukształtowanie terenu i erozja

11

Projekt naukowy STEM - oszczędzanie wody

12

Projekt naukowy STEM - nasiona i rośliny

13

Projekt naukowy STEM - siedliska

14

Projekt naukowy STEM - ekosystem

15

Projekt naukowy STEM - właściwości materii

Czek      Zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwiania umiejętności.


Uwaga - zmiana terminu konsulatcji dla rodziców

Konsultacje w marcu odbędą się 8.03.2022 r. w godz. 16.30 - 17.30


Aktualne wtyczne MEN, MZ i GIS

1460x616aktualne


List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców >>>


Harmonogram wydawania posiłków od 28.02.2022 r.


Wraca nauka zdalna - organizacja nauki od 27 stycznia 2022

Od czwartku, 27 stycznia do 27 lutego 2022 roku wszyscy uczniowie klas 5-8 szkoły podstawowej  będą mieli zajęcia w formie zdalnej.

Uczniowie klas 1- 4 szkół podstawowych będą kontynuowali kształcenie w trybie stacjonarnym.

Przedszkole pozostaje otwarte i zajęcia odbywaja się stacjonarnie.


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 26-27 stycznia 2022 r.

harmonogram spotkań:

26.01.2022

27.01.2022

Klasa 1 a

Klasa 6 b

Klasa 1 b

Klasa 7 b

Klasa 2 a

Klasa 7 c

Klasa 2 b

Klasa 7 d

Klasa 3 a

Klasa 7 e

Klasa 3 b

Klasa 8 a

Klasa 4 a

Klasa 8 b

Klasa 5 a

Klasa 8 c

Klasa 5 b

Klasa 8 d

Klasa 6 a

Klasa 8 e

  Harmonogram 26 i 27 stycznia 2022 r.


Darmowe warsztaty z programowania Koduj z Gigantami pod patronatem honorowym ORE. Zajęcia są bezpłatne i mają na celu propagowanie nauki programowania wśród dzieci i młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicznych.
tmp61e51ba597c2f1


biblioteka


Od 10 stycznia 2022 r. powrót uczniów do nauki stacjonarnej

Ministerstwo Edukacji i Nauki informuje, że zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym.

Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 1460x616 1641424273


Christmas


Pkolonie zimowe ooszenie 2021


Informacja Dyrektora Szkoły

    Informuję, że w okresie od 20 grudnia do 9 stycznia 2022 r. stacjonarne  dla uczniów szkół podstawowych są zawieszone w klasach I – VIII.

W tym okresie zajęcia dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie będą realizowane z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

W tym czasie nasz oddział przedszkolny  pracują bez zmian w przyjętym reżimie sanitarnym.

 Podstawową formą pracy zdalnej jest  nauczanie on-line z wykorzystaniem aplikacji Google Workspace komunikator Meet oraz dziennika elektronicznego Librus. Lekcje będą realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Lekcja prowadzona w trybie zdalnym będzie liczyła 45 minut (30 min. prac bezpośrednio z nauczycielem + 15 minut praca indywidualna ucznia, konsultacje).

Informuję również, że na podstawie pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, po uzgodnieniu z Radą Rodziców w dniu 7 stycznia 2022 r. będzie dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W tym dniu zajęcia dydaktyczne (w tym nauczanie zdalne) nie będą się odbywać.

Przerwa świąteczna jest od 23 grudnia do 31 grudnia 2021 r. W tym czasie nie odbywają się zajęcia dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze.

Zarządzenie nr 9/2021

Zarządzenie nr 10/2021

 


Od 20 grudnia do 9 stycznia zajęcia w szkoła w systemie zdalnym

525x221

Zajęcia stacjonarne w szkołach podstawowych będą ograniczone od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Szkoła tymczasowo wróci do systemu nauki zdalnej z wykorzystaniem platformy Google Workspace.


Szanowni Państwo.

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w naszej szkole od poniedziałku 8.11.2021 r. do piątku 12.11.2021 r. stołówka szkolna zostaje zamknięta. Prosimy o zapewnienie dodatkowych posiłków i picia dzieciom.


Na terenie szkoły (za wyjątkiem sal lekcyjnych) należy nosić maseczki zasłaniające nos i usta. Przy wejściu do szkoły należy dezynfekować ręce, dokładnie myć ręce po skorzystaniu z toalet czy powrocie z boiska.


Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 7 grudnia 2021 r. (wtorek), w godz. 17.00 - 18.00


hdimg612992dc7f1a575a57d543b0f7ade4   6 GRUDNIA - ZAŁÓŻ CZAPKĘ MIKOŁAJA:)

MIKOŁAJKI w naszej szkole!

Zgodnie z tradycją Mikołaj w prezencie od PANA DYREKTORA przynosi w prezencie uczniom dzień bez pytania, sprawdzania pracy domowej, kartkówek i sprawdzianów.

Życzymy udanych MIKOŁAJEK i dużo prezentów pod poduszką:)

W tym dniu mile widziane stroje Mikołaja:)

Samorząd Uczniowski


Procedura wydawania legitymacji szkolnych i duplikatów obowiązuje od 1 października 2021 r.


8 klEgzamin ósmoklasisty 2021/2022

 

 


zDolny   W dniach od 18 do 22 października 2021 r. odbył się w naszej szkole konkurs „zDolny Ślązak” organizowany przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Konkurs realizowany jest w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Głównym celem konkursu jest rozbudzenie zainteresowań i rozwijanie uzdolnień uczniów szkół podstawowych. Składa się on z trzech etapów: eliminacji szkolnych, powiatowych i finału wojewódzkiego. Nasi uczniowie wzięli udział w konkursach: z języka polskiego, matematyki,  języka angielskiego, fizyki, historii, biologii oraz geografii. Należy podkreślić, że konkurs cieszy się zainteresowaniem wśród uczniów.

I tak,

 • język polski –   27 uczniów,
 • język angielski – 32 uczniów,
 • matematyka – 9 uczniów,
 • fizyka – 5 uczniów,
 • historia –9 uczniów
 • geografia - 6 uczniów
 • biologia - 22 uczniów

Do etapu powiatowego zakwalifikowali się:

 • – j. polski (Marta Mieloch kl. VIII a, Szymon Gardziel kl. VIII b, Natalia Domagałą kl. VIII e).
 • – j. angielski (Gardziel Szymon kl. VIII b, Gorzelnik Joanna kl. VIII , Magdalena Sobiesiak kl. VIII d
 • - historia (Daniel Mioduszewski kl. VIII b)

Gratulujemy wszystkim świetnych wyników i życzymy powodzenia w etapie powiatowym.


Rodziców naszych uczniów serdecznie zapraszamy

na konsultacje z wychowawcami i nauczycielami,

dnia 9 listopada 2021 r. (wtorek), w godz. 17.00 - 18.00


Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie informuje, że 12 listopada 2021 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Rodziców, którzy nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki w ww. terminie proszę o złożenie informacji do 5 listopada 2021 r. w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie.

Karty zgłoszeń dziecka na zajęcia opiekuńczo są dostępne w sekretariacie szkoły. Sekretariat czynny jest w godzinach 7.30 - 15.30.

Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 2 w Oławie w tym czasie pracują bez zmian.

Wiesław Jagodziński – Dyrektor Szkoły


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 27-28 października 2021 r.

harmonogram spotkań: 27.10.2021 r.

                                                        28.10.2021 r.


Pasowanie na ucznia

        14 października 2021 roku w Dniu Edukacji Narodowej pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie. Zanim nastąpił ten ważny moment dzieci z klasy I a i I b zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym. Następnie odbyło się uroczyste ślubowanie i symboliczne pasowanie na uczniów wielkim ołówkiem przez Dyrektor Szkoły Wiesława Jagodzińskiego. Na pamiątkę każdy otrzymał dyplom i swoją pierwszą legitymację szkolną. Ten piękny dzień na pewno na długo pozostanie w pamięci dzieci.

         Wszystkim Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w nauce i miłych chwil spędzonych w murach naszej szkoły.


Zajęcia wspomagające

      W naszej szkole od 27 września 2021 r. do 22 grudnia 2021 r. odbywać się będą zajęcia wspomagające dla chętnych uczniów klasa 4-8, którzy wcześniej złożyli deklaracje uczestnictwa. Dodatkowe zajęcia wspomagające będą miały na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Rada Pedagogiczna zadecydowała, że w naszej szkole zajęcia te odbywać się będą z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i chemii.

Harmonogram zajęć wspomagających


dzien przedszkolaka 1 665x365Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

Święto Przedszkolaka
 Na dzień 20 września przypada Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka. W tym dniu najmłodsi w naszej szkole obchodzili swoje święto. W pięknie przystrojonej na tę okoliczność sali przedszkolaki z oddziału 0A wykazały się umiejętnościami w teście sprawnościowym z piłką i ławeczką gimnastyczną. Były zabawy, tańce i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Na zakończenie Pan dyrektor Wiesław Jagodziński przeprowadził Quiz Przedszkolaka, który dzieci zaliczyły celująco. Następnie wręczył uczestnikom Dyplom Przedszkolaka z gratulacjami i życzeniami dalszych sukcesów w szkole.
   20210920 104018    20210920 111142
 

image11 Sprzątanie Świata
W ramach światowej akcji Sprzątanie Świata nasza szkoła przystąpiła we współpracy z firmą Faurecia do jej kolejnej edycji. Tegoroczne hasło „ Myślę, więc nie śmiecę”. Kampania stała się wspólną lekcją poszanowania środowiska, jak również promowaniem ograniczenia wytwarzanych odpadów. Mając na uwadze tegoroczne hasło akcji  uczniowie zostali zachęceni do tego, aby podjąć w rodzinach działania zmniejszające ilość odpadów.
Zmiany zaczynają się od małych rzeczy, które w perspektywie czasu wielokrotnie powtarzane stają się wielkie.
         image2   image18
 

Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 8-9 września 2021 r.

Oddziały przedszkolne 7.09.2021 r. - godz. 16.30

harmonogram spotkań: 8.09.2021 r.

                                                        9.09.2021 r.


Informacje o rozpoczęciu nowego roku szkolnego 2021/2022


Świetlica

  W dniach od 28.07.2021r. do 23.08.2021r. będą prowadzone zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2021/2022. Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać z sekretariatu lub ze strony internetowej szkoły.
Wypełnione karty należy złożyć do 23.08.2021r.  Można je przesłać na adres e-mail – sp2olawa@poczta.fm, zostawić w skrzynce podawczej lub w sekretariacie szkoły.

Karta zgłoszenia do świetlicy dla klas II    Word

Karta zgłoszenia do świetlicy dla pozstałych uczniów Word

KARTA ZAPISU NA OBIADY


SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Pobierz załącznik


Ogloszenie


Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie COVID - 19 - SP 2 Oława

Procedury bezpieczeństwa - czas epidemii


Terminarz zebrań klasowych z Rodzicami w dniach 8-9.09.2021 r.


Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2021 r.

Drodzy Rodzice i Uczniowie. Szczegółowe informacje na temat rozpoczęcia w naszej szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych w dniu 1 września 2021 r. zostaną przekazane w tygodniu poprzedzającycm to wydarzenie. Bardzo prosimy śledzić aktualności na stronie internetowej szkoły oraz wiadomości na dzienniku elektronicznym.

Poniżej wskazówki dla rodziców i uczniów z którymi prosimy się zapoznać i bezwzględnie stosować dla bezpieczeństwa całej naszej społeczności szkolnej.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny obowiązujące od 1 września 2021 r.

Pobierz załącznik


„Pomoc materialna dla uczniów- stypendia i zasiłki szkolne” - rok szkolny 2021/2022

Wniosek do pobrania   PDF   


Dodatkowe dni wolne

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 będą, zgodnie z §5 rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2019 poz. 1093):

12.11.2021 zajęcia opiekuńcze

7.01.2022 zajęcia opiekuńcze

2.05.2022 zajęcia opiekuńcze

24,25,26 maja 2022 (egzamin ósmoklasisty) zajęcia opiekuńcze

17.06.2022 zajęcia opiekuńcze


Kalendarz Roku Szkolnego 2021/2022

 1.  

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

  

 1.  

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

 1.  

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

 1.  

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

 1.  

Egzamin ósmoklasisty

Ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

6

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach

24 czerwca 2022 r.

7

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r. 


szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat                 szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat