SP 2 Oława

Obowiązek informacyjny

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jakuba Sobieskiego w Oławie z siedzibą przy ul. Rybackiej 6a, 55-200 Oława w świetle przepisów prawa (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  r. w sprawie ochrony osób  fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE , tzw. „RODO”) jest  administratorem Państwa danych osobowych.Więcej>>>


                             Najnowsze  wiadomości                                             

Pilne!!!

Od 1 kwietnia b.r. ulega zmianie wysokość stawki za obiady


    SPRZĄTANIE ŚWIATA

       Jak alarmują eksperci śmieci przybywa, zarówno tych w gospodarstwach domowych i tych porzuconych w naturze. Dlatego już kolejny raz przystąpiliśmy do światowej akcji Sprzątanie Świata i wyszliśmy posprzątać swój kawałek Polski, ten przy naszej szkole, jak i w jej najbliższej okolicy. Myślą przewodnią tegorocznej akcji było hasło: „Wszystkie śmieci są nasze!” i nie chodzi o to, aby cały czas sprzątać, ale o to, aby śmiecący przestali śmiecić! Akcja miała na celu pokazanie uczniom, że rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami. Dzieci zostały zaopatrzone w worki jednorazowe i rękawiczki przez firmę FORVIA. Bardzo dziękujemy. Galeria >>>

    akcja2     akcja3     akcja7     akcja10


Zebrania Rodziców z wychowawcami

odbędą się 20-21 września 2022 r.

harmonogram spotkań:

20.09.2022 r.

21.09.2022 r.


85500009179 09132022   Szkoły Pełne Talentów

Pragniemy poinformować, że Nasza szkoła dołączyła do akcji LIDLA „Szkoły Pełne Talentów”, która ma na celu dodatkowe zaopatrzenie polskich szkół w pomoce dydaktyczne. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w akcji “SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW”, która będzie polegała na przekazywaniu Talenciaków na rzecz szkoły. Talenciaki to papierowe karty ważne na okaziciela, wyposażone w unikatowy kod alfanumeryczny oraz QR, za pomocą których klienci mogą wesprzeć wybraną szkołę w celu otrzymania przez nią nagrody.  Każdy Talenciak to punkt dla wybranej placówki, a także los na loterii. W odbywającym się co dwa tygodnie losowaniu szkoły, niezależnie od swojej wielkości i położenia, będą miały szansę wygrać m.in. kompletnie wyposażone sale komputerowe oraz sprzęt elektroniczny. Szkoła będzie mogła wymienić Talenciaki na wybrany przez siebie sprzęt sportowy, elektroniczny lub pomoce dydaktyczne. Szczegóły znajdują się na stronie Szkoły Pełne Talentów LIDL.PL Akcja trwa od 05.09.2022 r. do 13.11.2022 r.

Jak przekazać TALENCIAKA wybranej szkole?

Poprzez zeskanowanie aparatem smartfona kodu QR znajdującego się na odwrocie Talenciaka, wejście na stronę internetową lidl.pl/Szkoly, wybór odpowiedniej placówki po przekierowaniu na szkoly.lidl.pl i przepisanie kodu alfanumerycznego znajdującego się na Talenciaku.

Talenciaki można również dostarczyć w formie fizycznej do wybranych szkół do specjalnych pojemników.

Każdy TALENCIAK to dodatkowa szansa dla szkół w loterii. A do wygrania atrakcyjne nagrody!


DSC06422  ,,Narodowe Czytanie” 

    Tegoroczna akcja ,,Narodowe Czytanie” skupiona wokół wybitnego dzieła Adama Mickiewicza –,,Ballady i romanse” – była kolejną okazją do rozpowszechniania czytelnictwa. To właśnie fragmenty mickiewiczowskiej twórczości odczytali swym kolegom uczniowie kl. 6b. Przybliżyli przy tym ideę ,,Narodowego Czytania” i przekazali kilka ważnych słów Prezydenta, Andrzeja Dudy, kierowanych do mieszkańców kraju i Polaków przebywających za granicą:Dwieście lat temu w Wilnie zostały wydane Ballady i romanse Adama Mickiewicza – zbiór poezji, który zapoczątkował w Polsce romantyzm. Młodzieńcze, a jednocześnie bardzo dojrzałe wiersze okazały się przełomowe i dzisiaj trudno wyobrazić sobie bez nich dalsze dzieje naszej literatury. (…) Romantyzm to istota polskości i fundament nowoczesnej tożsamości naszego narodu. To epoka zmagań z zaborcą, utrwalona w biografii Adama Mickiewicza oraz tych wszystkich polskich patriotów, uczestników tajnych stowarzyszeDSC06393ń i powstań, działaczy emigracyjnych i spiskowców, którzy na różne sposoby, w kraju i na obczyźnie, czynem i słowem toczyli bój o suwerenną Rzeczpospolitą”.

Nasza placówka, dzięki zaangażowaniu uczniów i nauczycieli, już po raz kolejny aktywnie uczestniczyła w tej ogólnopolskiej akcji. ,,Narodowe Czytanie” to okazja do tego, by docenić wartość czytania i spotkać się ze sztandarowymi pozycjami literackimi. Każdy z uczestników tej inicjatywy otrzymał pamiątkową pieczęć.

   DSC06419   DSC06410


Komunikat Dyrektora Szkoły

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie proszę na bieżąco sprawdzać plan lekcji, w któym dokonywane są aktualizacje i nanoszone zmiany. Wynika to z potrzeb organizacyjnych placówki i stworzenia uczniom jak najlepszych warunków nauki.


Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 


Pomoc materialna dla uczniów w formie stypendium i zasiłku szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Burmistrz Miasta Oława informuje, że wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym, tj. wnioski o stypendia szkolne i zasiłek szkolny na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2022 r. (dotyczy uczniów szkół i wychowanków ośrodków rewalidacyjno – wychowawczych) oraz do 15 października 2022 r. w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dostępne będą w szkołach oraz w sekretariacie ZOSiPOW w Oławie, ul. 3 Maja 18f/u.

Wnioski można również pobrać elektronicznie ze strony Urzędu Miejskiego w Oławie.

Wypełnione dokumenty należy składać do dyrektora placówki, do której dziecko uczęszcza.

Uwaga!

Wnioski uczniów/wychowanków/słuchaczy zamieszkałych w Oławie, uczęszczających do szkół/ośrodków poza Oławą, należy składać w sekretariacie ZOSiPOW, ul. 3 Maja 18f/u.

Więcej informacji na temat stypendium szkolnego można uzyskać pod numerem telefonu 71 313-59- 56.

INFORMACJA DLA ZAINTERESOWANYCH STYPENDIAMI I ZASIŁKAMI SZKOLNYMI:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać każdy uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Do ubiegania się o stypendium szkolne uprawnia dochód miesięczny do 600 zł netto na członka rodziny i fakt zamieszkiwania w Oławie (sposób ustalania dochodu określa Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn.zm.).

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Uwaga:

W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty kryterium dochodowego rodziny - kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.

W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Do dochodu nie wlicza się m. in.:

- jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;
- zasiłku celowego;
- pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;
- wartości świadczenia w naturze;
- świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;
- dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczniowego;
- świadczenia wychowawczego (tzw. "500+"), o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego;
- zwrotu kosztów, o których mowa w art.39a ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
- rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opieuńczym;
- dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust.1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech;
- kwotę dodatku energetycznego, o którym mowa w art.5c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;
- kwotę dodatku osłonowego, o którym mowa w art.2 ust.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku oslonowym.

Do wniosku należy dołączyć obowiązkowo zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Zgodnie z art. art. 90b, 90c, 90d ustawy o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), pomoc materialna w postaci stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego stanowi refundację kosztów poniesionych na cele edukacyjne wskazane w Uchwale Rady Miejskiej w Oławie nr XX/171/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Oława (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2008 r. Nr 139, poz. 1672).

Sposób rozliczania przyznanych stypendiów i zasiłków szkolnych podany jest w cytowanej uchwale oraz będzie zawarty w uzasadnieniu decyzji o przyznanym świadczeniu.

Burmistrz Miasta Oława

/-/ Tomasz Frischmann

 - Pliki do pobrania -

Stypendium - ogloszenie.pdf (158.99 KB)
Stypendium - wniosek dla ucznia.pdf (194.36 KB)
Stypendium - konto.pdf (108.01 KB)


Wyprawka dla oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2022/2023

Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023